Novelizaci ČSN 018027 o značení sjezdových tratí

AHS ve spolupráci s Horskou službou ČR iniciovali novelizaci ČSN o značení sjezdových tratí, kde došlo v květnu 2022 k úpravě ustanovení o provozu sněžných vozidel v lyžařských areálech. 

 

Vzniku zákona o podpoře cestovního ruchu

AHS se ve spolupráci zejména se SOCR a dalšími partnery podařilo prosadit do programového prohlášení vlády záměr vzniku zákona o podpoře cestovního ruchu. Aktuálně se AHS jako člen kolegia ministra MMR podílí na přípravách vzniku této potřebné normy. Plán je na konci roku 2022 předat věcný záměr legislativní radě vlády.

 

Profesní kvalifikace Instruktor lyžování / SNB

AHS připomínkovala a sledovala legislativní proces vzniku Profesní kvalifikace Instruktor lyžování / SNB, kde se podařilo vedle této kvalifikace iniciovat i vznik nové akreditace pro „instruktora v lyžařské škole“, což je pro provozovatele SA a lyžařských škol dobrý a akceptovatelný výsledek. S přechodným tříletým obdobím pro dosavadní kvalifikace je účinnost nových pravidel pro profesní kvalifikace od zimní sezóny 2022/23.

 

Nový stavební zákon

AHS konzultovala s tvůrci této normy a poslanci PsP ČR zejména navrhované změny v povolovacích stavebních procesech v oblastech se zvýšenou ochranou životního prostředí. Některé návrhy se podařilo dostat do konečného znění „velké“ novely stavebního zákona č.124/2021 Sb.  

 

Novela zákona o vodách

Od začátku roku 2020 byla v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR projednávána novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách - legislativní proces je zde tisk č. 556. AHS zpracovala právní analýzu dané problematiky a také "poziční stanovisko". Zákon byl schválen a vydán v novelizované podobě zde.

 

Snížení sazby DPH na lyžařské vleky (25.5.2020)

Vláda dne 25.5.2020 schválila návrh na snížení sazby DPH na jízdné na lyžařských vlecích z 15% na 10% a došlo tak ke sjednocení sazby, která je na této nižší úrovni platná na lanové dráhy - info ČTK zde, záznam tiskovky v čase 16 min. 20´ zde.

Jak víte, AHS byla v požadavku na sjednocení sazeb DPH na lanovky a vleky v minulosti obezřetná, protože hrozilo sjednocení nesprávným směrem (na sazbu 15%). V souvislosti s pandemií Covid-19 se ale situace významně změnila, protože bylo adekvátní navrhnout opatření na podporu silně postiženého cestovního ruchu. AHS ve spolupráci se SOCR ČR a Fórem CR se v této věci aktivně angažovali.

Součástí navrhovaných opatření byl i požadavek na snížení sazby DPH pro služby v cestovním ruchu. I když bylo stanovisko MF ČR nejdříve odmítavé, podařilo se nám shromáždit dostatečné argumenty a podporu od spolupracujících institucí tak, že se klíčové stanovisko MF a paní ministryně Schillerové podařilo změnit – viz např. společný požadavek AHS, ČUS a SLČR zde.

 

Snížení sazby DPH na lanové dráhy (30.1.2019)

Dnes, 30. 1. 2019, vydalo Generální finanční ředitelství ČR tiskovou zprávu, ve které potvrdilo své dřívější stanovisko, o kterém jsme vás již informovali, a které potvrzuje, že:

s účinností od 1. 2. 2019 dojde ke snížení sazby DPH na dopravu lanovými dráhami z 15% na 10%.

Tyto instituce tím i z podnětu AHS ČR reagovaly na odlišný výklad, který se minulý týden objevil na webových stránkách a v emailových sděleních Asociace lanové dopravy (ALDR), a který tvrdil, že snížení sazby DPH se týká pouze pozemních a nikoliv visutých lanových drah.

Dnes se tedy jednoznačně potvrdil již dříve deklarovaný právní názor AHS ČR, že snížení sazby DPH po 1. 2. 2019 se týká všech druhů lanových drah tak, jak novela dále specifikuje. 

AHS ČR se tématu novelizace zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty věnovala od jara 2018, a o to více intenzivněji po nečekaném schválení v poslanecké sněmovně dne 5. 12. 2018. Ještě tentýž den jsme kontaktovali předkladatelku novely a další poslance a upozornili je na velmi komplikovaný text novely, který může způsobit výkladové problémy. Následně jsme zpracovali právní rozbor a spolu s informací o dopadech na rozdílný daňový režim provozu lanovek a vleků jej poskytli předkladatelům zákona a MF ČR. Angažovali jsme také dva nezávislé špičkové odborníky v oblasti daňového práva, zaslali jim všechny příslušné podklady a absolvovali s nimi průběžně desítky konzultací. Obrátili jsme se také na Generální finanční ředitelství a MF ČR se žádostí o osobní schůzku, na které bychom zaslané podklady prodiskutovali a posoudili danou situaci a možnosti jejího řešení.

Dne 14. 1. 2019 jsme se zúčastnili schůzky za účasti vrcholných představitelů GFŘ ČR a MF ČR – zde byla potvrzena změna sazby pro všechny lanové dráhy a byly řešeny varianty pro odpovídající legislativně – technické řešení rozdílné sazby pro lanovky a vleky – podrobnou informaci z tohoto jednání jsme členům AHS ČR odeslali dne 15. 1. 2019.

Tímto se chceme ohradit vůči tvrzením ALDR, že jsme prezentovali pouze „svůj názor“, případně „zbožná přání“. Naopak jsme vycházeli ze zpracovaných odborných podkladů a zejména z  vyjádření vrcholných představitelů finanční správy a ze závěrů konzultací s nimi.

Byl to naopak ALDR, který tím, že dne 25. 1. 2019, tedy jen 6 dnů před účinností novely zákona, zveřejnil vlastní nepodložený názor, a místo aby nejdříve věc konzultoval s finanční správou, uvedl svým jednáním do nejistoty mnoho provozovatelů lyžařských středisek. Bohužel důsledky této netaktické, neprofesionálně vedené a špatně načasované akce na poslední chvíli v důsledku poškozují celou komunitu provozovatelů lanových drah a lyžařských vleků.

Bez ohledu na shora uvedené je snížení sazby DPH na lanové dráhy od 1. 2. 2019 jednoznačně pozitivní zprávou. O možných řešeních úvodních technicko-legislativních komplikací spojených se zavedením změny sazby DPH jsme členy AHS ČR nformovali. Otázkou zůstává, jak se bude dařit (i ve světle výše uvedeného), vést případná jednání o snížení sazby DPH i pro lyžařské vleky.

 

Zápis do obchodního rejstříku - evidence skutečných majitelů

Od 1. ledna 2018 byla v České republice zřízena evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob, kdy novou povinností právnických osob (tj. obchodních společností a družstev, ale také spolků a svěřenských fondů atd.) je zápis skutečného majitele právnické osoby do veřejného rejstříku. Současně Vás chceme informovat o tom, že bude-li návrh na zápis skutečného majitele podán do 1. ledna 2019, bude navrhovatel osvobozen od povinnosti hradit soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč, což může být jistou motivací pro podání návrhu na zápis skutečného majitele do evidence ještě do konce roku 2018.

Veškeré informace o tom, kdo se do rejstříku zapisuje a jaké plynou z nesplnění této povinnosti sankce jsou k dispozici v tomto materiálu.  

 

Nová legislativa v oblasti ochrany osobních údajů - GDPR

AHS zpracovala pro své členy již v září 2017 úvodní informaci o obsahu nové zákonné úpravy k ochraně osobních údajů, která bude platná od května 2018. 

V únoru 2018 AHS objednala detailní analýzu pro splnění požadavků GDPR pro typický provoz lyžařského areálu, včetně vyhodnocení souladu s předpisy a zpracování vzorových vnitřních směrnic. Součástí nabídky jsou i rozšiřující možnosti - individuální konzultační podpora při implementaci systému ochrany osobních údajů pro daný subjekt a také společné úvodní školení pro odpovědné osoby. V této druhé fázi bude tedy každému členu AHS ČR zdarma dodána konkrétní vzorová dokumentace a interní předpisy, takže není nutno tuto záležitost řešit samostatně. 

 

Novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (stav k únoru 2018)

Rekapitulace problematiky: z iniciativy MMR ČR, ale i dalších organizací působících v oblasti cestovního ruchu, byla v roce 2015 otevřena otázka novelizace zákona o místních poplatcích - zejména s ohledem na možné změny v nastavení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity.

V září 2015 zadala AHS zpracování analýzy současného stavu a možných návrhů řešení dané problematiky.

Na podzim 2016 byl navržen text novely zákona o místních poplatcích, který vznikl jako kompromis mezi zúčastněnými stranami (Svaz měst a obcí - Asociace hotelů a restaurací - MMR ČR - a další organizace v cestovním ruchu, včetně AHS ČR). 

Na začátku roku 2018 je připravena aktuální verze novely. Cílem je samozřejmě zjednodušení a zefektivnění výběru místních poplatků a vytvoření „manuálu“ pro obce, který by vysvětlil možnosti, které by nově přijaté úpravy přinesly. 

Předmětné studie i rekapitulaci současného stavu a konkrétní texty jsou k dispozici ve členské sekci, případně si o tyto materiály můžete napsat na náš sekretariát. 

 

Otázka přenositelnosti časových jízdenek

Téma přeprodeje skipasů je opět aktuální - v médiích se znovu objevuje od ledna 2018 – k této problematice jsme za AHS ČR zpracovali následující vyjádření.

Je třeba konstatovat, že účinnou ochranu proti přeprodeji/předání skipasů mají pouze jízdenky, které jsou na držitele – tedy typicky celosezónní skipasy se jménem / fotkou a  skipasy po průchodu „fotícím turniketem“. U ostatních skipasů nelze nepřenositelnost vyžadovat a nic na tom nemění ani případná deklarace o nepřenositelnosti v přepravních podmínkách střediska. 

Rekapitulace problematiky: již několik let jsou v ČR v provozu odbavovací systémy, které umožňují identifikaci držitele jízdenky, která se tak stává nepřenositelnou – tzv. „fotící turnikety“. Tato zařízení jsou již delší dobu běžně používána v zahraničí, ale pro tuzemské využití bylo třeba jejich využívání uvést do souladu s místními legislativními podmínkami. Jednalo se zejména o požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a dodržení legislativních pravidel pro lanovou dopravu.

Stanovisko ÚOOÚ k této věci můžete nalézt zde.

Na základě žádosti AHS ČR a zpracovaného právního rozboru vydal ředitel Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR dne 27.3.2015 stanovisko k přepravnímu řádu, které významně napomáhá ke zjednodušení procesu kontroly přenositelnosti časových jízdenek. Pro naše členy jsme na základě tohoto stanoviska zpracovali vzorové smluvní přepravní podmínky, ve kterých je správným způsobem zapracován postup personalizace jízdenky a stanovení její nepřenositelnosti. Tímto krokem se významně stabilizuje právní pozice těch provozovatelů, kteří používají turnikety umožňující fotografickou identifikaci zákazníků.

Závěr: Na základě zpracovaného právního posouzení „Okolností zavedení opatření k zajištění nepřenositelnosti časových jízdenek pro přepravu na lanových drahách“, konzultacích s ÚOOÚ a na základě vyjádření příslušného odboru Ministerstva dopravy ČR lze konstatovat, že po přijetí doporučených konkrétních opatření bude u jednotlivých provozovatelů dosaženo žádoucího stavu spočívajícího v zajištění právní i faktické nepřenositelnosti časových jízdních dokladů pro přepravu osob na lanových drahách a lyžařských vlecích. 

Více o problematice naleznete zde

 

Řešení negativních dopadů nového občanského zákoníku (NOZ) na stavby lanovek a vleků

Tento dlouhodobý problém (viz. obecnější popis níže) se podařilo vyřešit a to novelou zákona o drahách a v novele nového občanského zákoníku. Tím by měly být usnadněny stavby nových lanových drah i lyžařských vleků a mělo by v podstatě dojít k návratu režimu, který platil před 1.1.2014.

Rekapitulace problematiky: na základě obsáhlé právní analýzy již od podzimu 2013 Asociace horských středisek ČR upozorňovala, že za určitých okolností mohou investice do staveb lanovek a vleků představovat pro investora značné riziko. Jednalo se zejména o institut "práva stavby" a ne/odděleného vlastnictví stavby a pozemku pro liniové stavby lanovek a vleků. Tento problém jsme nejen identifikovali, ale hledali i účinné řešení. Naše požadavky jsme zařadili do novely zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, které vedly k řešení negativních dopadů při výstavbě lanových drah. Aby byly vyřešeny problémy i pro stavby lyžařských vleků, bylo nutno navrhnout odpovídající řešení i v novele občanského zákoníku.    

 

Meziresortní připomínkové řízení k Zákonu č. 219/2000 Sb.o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Tento zákon je v našem oboru podnikání velmi sledovaný, protože mnoho lyžařských areálů se nachází na pozemcích, která patří státním organizacím. Asociace horských středisek ČR do zmíněného legislativního procesu aktivně vstoupila a upozorňuje na problematická místa týkající se zejména prodeje a pronájmu státem spravovaných pozemků. Zpracovali jsme příslušné dokumenty a vstoupili do meziresortního připomínkového řízení k novele výše zmíněného zákona. Některé naše návrhy byly v rámci novelizace akceptovány, jiné chceme dále prosazovat ve spolupráci s MMR ČR, případně na půdě podvýboru pro cestovní ruch poslanecké sněmovny. Základní oblastí zůstává především režim využití státních pozemků pro rekrační a sportovní účely.   

Zpracované právní analýzy

Pro členské organizace AHS jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří Wimětal & Pilařová postupně zpracovali tři právní analýzy:

1. Dopady nového občanského zákoníku a zákona o korporacích na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným

2. Majetkoprávní otázky vlivu nového občanského zákoníku na provoz a stavbu lanovek a vleků

3. Problematika přenositelnosti časových jízdenek.

Kompletní rozbory dostali členové k dispozici a s hlavními body byli seznámeni formou semináře.

 

Proběhl seminář pro členy AHS na téma "Aktuální oborová legislativa"

Za účasti téměř všech členských organizací AHS ČR proběhl seminář, na kterém byly rozebrány dopady nového občanského zákoníku na provoz obchodních společností a také na stavby lyžařských vleků a lanovek. Současně byli účastníci seznámeni se závěry analýzy ohledně přenositelnosti časových jízdenek. Kromě diskuze o uvedených tématech zazněly i informace o krocích, které v této oblasti dělají zástupci AHS u příslušných institucí. Členům AHS byly již před seminářem zaslány příslušné analýzy a podklady.

 

Návrh zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu

Tento nový zákon je zpracováván již několik let a nestihl být projednán v poslanecké sněmovně v minulém volebním období. Proto je nyní předkládán k projednání znovu, jako Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Jedná se o normu, která se snaží nastavit pravidla pro financování a rozvoj cestovního ruchu v ČR. Na jaře 2014 proběhlo připomínkové řízení a ve druhé polovině roku měl být zákon předložen do legislativní rady vlády. Při projednávání návrhu se však ukázalo, že zadané téma neřeší koncepčně a navíc k němu měla výhrady některá ministerstva. Proto bylo rozhodnuto, že bude zásadním způsobem přepracován. Zástupci AHS jsou přímo účastni tomuto procesu tak, abychom byli u tvorby této normy.  

 

Konzultace v rámci legislativní komise v průběhu února a března 2014

V tomto období konzultovali členové legislativní komise AHS s právníky ze společnosti AK Wimětal & Pilařová problematiku přenositelnosti časovách jízdenek a dopad novely OZ na fungování horských areálů. Analýza o přenositelnosti jízdenek byla na začátku března dokončena a je nyní projednávána na příslušných úřadech. Materiál o dopadech novely OZ je stále konzultován s tím, že legislativní komise se k němu sejde na začátku dubna 2014.

 

Zasedání legislativní komise 31.1.2014

Členové legislativní komise AHS se sešli v Hradci Králové, kde projednali a vyhodnotili plnění dvou zadaných úkolů z poslední schůze. 

Byla předložena hotová právní analýza problematiky přenositelnosti časových jízdenek. Jednalo se především o tom, jak tento připravený právní rozbor aplikovat a jaké kroky musí následovat k tomu, aby byl co nejvíce využitelný pro členské organizace AHS. 

Dalším projednávaným tématem byl dopad novelizace občanského zákoníku na liniové stavby. Byl předložen a projednán úvodní patnáctistránkový materiál a stanoveny další kroky. Termín prezentace výsledků je stanoven na únor/březen. I toto téma bude následně co nejdříve interpretováno členské základně.

 

Zasedání legislativní komise 15.11.2013

V pátek 15.11.2013 se v Hradci Králové uskutečnilo první zasedání legislativní  komise AHS. Byly stanoveny dvě základní aktuální témata, kterými se nyní členové komise i externí právníci budou zabývat:

1/ přenositelnost časových jízdenek (rozbor, právní výklad a vznik "manuálu" pro potřeby členů AHS).

2/ dopad novelizace občanského zákoníku a souvisejících předpisů na vlastnické vztahy u liniových staveb lanových drah a vleků.

Byly určeny i principy práce komise a další témata, kterými je nutno se v krátkém časovém horizontu zabývat.