Od 1.1.2024 bude největší zdravotní pojišťovna VZP ČR poskytovat příspěvek ve výši 2000 Kč na lyžařský výcvik organizovaný školou

VZP ČR bude od 1. 1. 2024 z fondu prevence poskytovat v rámci příspěvku na pohybové aktivity dětí také příspěvek na lyžařské kurzy.

Administrace této podpory bude velmi jednoduchá, a to pomocí formuláře VZP. Vysílající škola na něm pouze potvrdí účast dítěte na organizovaném lyžařském kurzu, což bude sloužit jako doklad o úhradě kurzu, na jehož základě VZP vyplatí příspěvek ve výši 2000 Kč.

Za AHS jsme velmi rádi, že se podařilo dotáhnout iniciativy ke vznik finanční podpory školních lyžařských kurzů, protože tato agenda patří mezi základní priority AHS.

Zavedení tohoto příspěvku za AHS velmi vítáme. ČR se přidala k zemím, které takovou podporu pro lyžařské kurzy poskytují a ukázala, že chápe přínosy, které tento krok má.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.

 

Národní plán obnovy - komponenta pro cestovní ruch

V polovině června 2023 Vláda ČR schválila aktualizaci Národního plánu obnovy, ale bohužel ve schváleném návrhu není obsažena Komponenta cestovního ruchu.

Součástí aktualizace NPO je 33,4 miliardy korun na grantech a dalších 137,4 miliardy si ČR od Evropské komise za výhodných podmínek půjčí. Půjčka je ale o 35,6 mld. Kč nižší než v navrhovaném materiálu, který šel do Vlády. Podle návrhu ministra financí se Vláda rozhodla škrtat v mnoha komponentách. Došlo tak nejen k zamítnutí nové komponenty cestovního ruchu (navrhovaná alokace až 5 mld. Kč), ale neschváleny byly mnohé další návrhy, které měly (na rozdíl od cestovního ruchu) doporučení EK.

Neschválení komponenty cestovního ruchu nás velmi mrzí, společně se SOCR jsme směrem k MMR a MPO ČR vyjádřili nespokojenost s výsledkem jednání, protože komponenta CR byla připravena zcela v souladu s cíli NPO. Odpovědí je, že neschválení komponenty CR a snížení původně zamýšleného objemu půjček souvisí s aktuální snahou Vlády ČR konsolidovat veřejné finance.

Z naší strany jsme již požádali o zpracování „varianty B“, tedy přehledu schválených komponent, do kterých se mohou podnikatelé z cestovního ruchu zapojit. Připravujeme jednání MMR s MPO, MK a MŽP. Avizovali jsme, že není možné, aby roční práce skončila nulovým výsledkem a budeme proto trvat na hledání variant ve stávajících komponentách u jiných resortů. 

 

Problematika vodních zdrojů a technického zasněžování

Tato tématika zůstává jednou z prioritních oblastí činnosti AHS. Před zimní sezónou 2021/22 proběhly dva semináře (na KRNAP a MŽP ČR), kde byly prezentovány výsledky studií dopadů technického zasněžování, pravidla pro odběr vody v chráněných územích a návrh nové „Metodiky pro odběr vody pro zasněžování“.

AHS pracuje s výsledky zmíněných seminářů, které v zásadě ukázaly minimální negativní dopady technického zasněžování na přírodu. Na druhou stranu je třeba ve spolupráci s odborníky připravovat další argumenty pro úpravu podmínek povolení nakládání s vodami a další jednání o technickém zasněžování a využívání akumulačních nádrží.

 

Podpora fungování horských středisek v zimní sezóně 2021/22 – vliv koronavirová krize

Ani letošní sezóna 2021/22 se neobešla bez komplikací, které způsobila opatření proti pandemii covid-19. AHS se aktivně snažila dohodnout akceptovatelné podmínky pro provoz v lyžařských areálech - základní souhrn aktivit nalezente zde.

 

Platby za nájmy pozemků sjezdových tratí u s.p. Lesy ČR

AHS ČR žádala pro provozovatele lyžařských areálů v ČR za pozemky obhospodařované s.p. Lesy ČR o slevu na nájemném, případně o odklad platby nájemného.

Na jaře 2021 s.p. Lesy ČR naši žádost vyřídil tak, že souhlasil s odkladem splátek nájemného za rok 2021, ale s požadavkem na snížené nájemného nás odkázal na svého zřizovatele, tedy Ministerstvo zemědělství ČR.

Po opakovaných jednáních jsme v závěru roku 2021 obdrželi rozhodnutí s.p. Lesy ČR, ve kterém souhlasí s odkladem splátek nájemného / pachtovného za pozemky LČR i pro rok 2022. Slevu však dle jejich vyjádření nelze poskytnout. Podrobnější informace naleznete zde.

LČR tedy poskytnou odklad plateb za nájemné i za rok 2022 tak, že splatnost faktur bude posunuta k 14.2.2023. To je podmíněno podáním žádosti jednotlivými provozovateli lyžařských areálů – možný vzor takové žádosti naleznete zde.

I když se přes maximální úsilí nepodařilo vyjednat slevu z nájemného, doufáme, že alespoň částečně pomůže nabídka dalšího odkladu plateb za nájemné.

 

Kompenzační program pro lyžařské areály

Dne 8.2.2021 byla na webu MPO ČR zveřejněna Výzva ke kompenzačnímu programu Covid Sport III – lyžařská střediska (Program). 

Žádosti dle této Výzvy budou přijímány od pondělí 15. 2. 2021 od 9 hod. a bude možno je do systému vkládat až do 18.3.2021.

 

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření

Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření, které začnou od pondělí 27.4.2020. Jsme rádi, že se tento scénář podařilo prosadit na základě našeho společného soustavného tlaku a návrhů možných hygienických opatření. Celý text včetně relevantních příloh s usneseními vlády naleznezte zde.

Zde je k dispozici přehledná grafika s harmonogramem uvolňování jednotlivých opatření.

 

Hodnocení horských středisek a návaznost na Český systém kvality služeb, sezóna 2018/19

Od sezóny 2016/17 je realizován projekt Hodnocení horských středisek ČR, který ve třech velikostních kategoriích areálů využívá hodnocení návštěvníků pomocí webového dotazníku. Informace o střediscích, která již obdržela certifikátys s hodnocením, o návaznosti na Český systém kvality služeb a o dalších podrobnostech se dočtete přímo v sekci ČSKS

 

Kampaň na podporu českých hor 2017/18

I pro letošní sezónu se nám podařilo ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravit kampaň na podporu návštěvnosti našich hor. AHS ČR financovala grafiku a agentura CzechTourism zajistila nákup mediální prostoru. Celá kampaň se bohužel zdržela, ale mediální podpora návštěvnosti českých hor proběhne v období zhruba od 10. 2. do 20. 3. 2018 a to ve výši okolo 2 mil. Kč.

 

Rajonizace destinačních společností

Agentura CzechTourism dostala od MMR za úkol vytvořit a projednat s dotčenými subjekty návrh na územní rozčlenění a na kategorizace organizací destinačního managementu. Pilotní fáze realizace tohoto projektu by měla nastat na začátku roku 2018. Základní charakteristiky a popis rajonizace a požadavky na fungování destinačního managementu jsou popsány v dokumentu zde

 

Pravidla k uzavírání pachtovních smluv s Lesy ČR, s.p.

Na internetových stránkách podniku Lesy České republiky, s.p. již byl zveřejněn dokument s pravidly pro provozovatele lyžařských areálů k uzavírání pachtovních smluv.

Po sérii jednání se nám podařilo prosadit zejména prodloužení délky pachtovních smluv z 5 na 8 let (po doložení vyjádření obce) a v případě výstavby, rekonstrukce, či modernizace lyžařských areálů na pozemcích Lesů ČR, může být smlouva o pachtu po předložení odpovídajících dokladů uzavřena až na dobu 15 let. Samozřejmě se nadále počítá s možností pravidelného prodlužování platnosti jednotlivých smluv.

Předmětný dokument naleznete zde a na: http://www.lesycr.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/Stranky/default.aspx.

Prosím seznamte se s tímto materiálem a ve vztahu k s.p. Lesy ČR postupujte podle dohodnutých pravidel.

 

Stanovisko AHS ČR k otázce přímého prodeje pozemků ve vlastnictví státu provozovatelům lyžařských areálů

AHS ČR se neztotožňuje s nedávno prezentovaným názorem Ministerstva financí ČR, že nejlepším způsobem prodeje státních pozemků lyžařským areálům je postup prostřednictvím veřejné dražby. Proč jsme jiného názoru, včetně odborných argumentů i návrhu řešení si můžete přečíst zde. V nejbližších dnech budeme o problému jednat na příslušných institucích.

 

Kampaň na podporu horských areálů v ČR - 2016

I v roce 2016 se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou CzechTourism navázat na loňské kampaně na podporu českých hor. V období listopad 2016 - leden 2017 budou realizovány dílčí projekty, které budou cíleny na podporu návštěvnosti horských oblastí v ČR. Jedná se například o tiskové vklady do periodik, online kampaň na webech a sociálních sítích, ale i outdoor, spoty v rádiích a regionálních televizích.

 

Informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCR)

MMR ČR v listopadu zveřejnilo podmínky pro čerpání dotací z programu NPPCR. Program je zaměřen  zejména na podporu rozvoje základní a doprovodné infrastruktury a nově na podporu marketingových aktivit destinačních společností. Přílohy a další formuláře můžete najít a stáhnout si na stránkách MMR ČR zde. Podrobnější informace včetně komentářů pro horská střediska lze najít v členské sekci.

 

Komise pro problematiku lyžařských areálů

V roce 2016 vznikla komise pro problematiku lyžařských areálů, která je složena ze zástupců AHS, ALDR, Lesy ČR, SPÚ, ÚZSVM, MF ČR a KRNAP. Úkolem komise bylo projednat sporné body v oblasti pronájmu pozemků od státních organizací provozovatelům lyžařských areálů - především v otázkách délky smluvních vztahů, způsobu zpracování znaleckých posudků a samotného stanovování výše cen za pronájmy a pachty. Výsledky práce komise lze najít ve členské sekci.

 

Elektronická evidence tržeb 

Jednotlivé fáze EET a zejména jejich napojení jsou stále aktuální téma. Již víme, že pro lanové dráhy a také lyžařské vleky platí zahájení EET až od 1. 3. 2018, ale v určitých případech mohou být na pokladnách inkasovány tržby, kterých by se mohla týkat již EET od 1. 3. 2017 – více informací v členské sekci. Aktuální a relevantní informace jsou k dispozici také na portálu http://www.etrzby.cz/  

 

Kampaň na podporu horských areálů v ČR - 2015

Ke konci roku 2015 byla uzavřena kampaň na podporu českých hor Česko – naše destinace, které byla realizována v partnerství CzechTourism a AHS ČR. Součástí tohoto projektu v hodnotě více než 35 mil. Kč, bylo pořádání konferencí, analýza návštěvnosti horských středisek v ČR, tvorba nového webového portálu www.ceskozemepribehu.cz a zejména samotná propagační kampaň. 

Tato kampaň tvořila alespoň částečnou protiváhu vůči zahraničním iniciativám propagujícím horská střediska zejména v alpských zemích. Proběhla v období září – prosinec 2015 a její součástí byly televizní a rozhlasové spoty, tištěná reklama, billboardy, propagace na webu, sociálních sítích, apod. Celkové shrnutí této části projektu včetně závěrečného monitoringu můžete najít v závěrečné zprávě CzechTourism a také v monitorovací závěrečné zprávě. K dispozici jsou i letní a zimní televizní spoty (včetně polské a dánské mutace), které můžete v případě zájmu využít pro svou potřebu. Můžete se podívat také na všech pět zimních vizuálů, nebo vizualizace propagace v metru. K nahlédnutí je i závěrečná tisková zpráva o projektu.

 

Mezinárodní výstava horské techniky Interlavex - Liptovský Mikuláš 6.-7.4.2016

V Liptov aréně (Aquapark Tatralandia) se uskutečnila 15. mezinárodní výstava, kterou pořádal slovenský Lavex. Jako partner zde vystupovala také AHS ČR. Akce se zúčastnilo okolo 30 vystavovatelů a velmi dobrá byla také návštěvnost výstavy. Potěšitelné je, že se neztratily ani české firmy a hojná byla i účast zástupců skiarálů z České republiky.

Zde můžete najít aktualizovanou pozvánku na akci a také přihlášku pro vystavovatele, přihlášku pro účastníky a objednávku ubytování na akci.

AHS ČR uzavřela s kolegy z LAVEX ze Slovenska dohodu ve věci spolupráce při pořádání výstav horských technologií spojených s odbornými semináři. Proto AHS ČR tuto akci plně podporuje. 

Pro informaci uvádíme, že původně plánovaný veletrh Intermountain, který se měl uskutečni v dubnu 2016 v Brně, se nekoná.

 

Elektronická evidence tržeb 

AHS ČR se průběžně zúčastňuje jednání, kde se upřesňují parametry zavádění elektronické evidence tržeb (EET), protože se povinnost evidence bude týkat i podnikatelů v horských střediscích. Ve členské sekci je k dispozci aktuální materiál MF ČR, který hovoří o právním i technologickém rámci postupného zavádění EET do praxe. 

 

Dotazníkové šetření v oblasti nájmů pozemků od státních organizací na kterých skiareály provozují svoji činnost

Od členských středisek AHS proběhl sběr podkladů pro tvorbu databáze pozemků, na kterých lyžařské areály provozují svoji činnost. Současně probíhají jednání na státních institucích ohledně podmínek pronájmu těchto pozemků.