Platby za nájmy pozemků sjezdových tratí u s.p. Lesy ČR

Na začátku února 2021 proběhla jednání o možných úlevách v platbách za nájmy pozemků lyžařských areálů v majetku s.p. Lesy ČR.

Zatím byl dohodnut odklad plateb, který bude proveden na základě zaslané žádosti. O dalších případných úlevách budeme jednat po skončení zimní sezóny. Informaci k této záležitosti si můžete přečíst zde. Oficiální sdělení od s.p. Lesy ČR k této věci je k dispozici zde.

 

Kompenzační program pro lyžařské areály

Dne 8.2.2021 byla na webu MPO ČR zveřejněna Výzva ke kompenzačnímu programu Covid Sport III – lyžařská střediska (Program). 

Žádosti dle této Výzvy budou přijímány od pondělí 15. 2. 2021 od 9 hod. a bude možno je do systému vkládat až do 18.3.2021.

 

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření

Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření, které začnou od pondělí 27.4.2020. Jsme rádi, že se tento scénář podařilo prosadit na základě našeho společného soustavného tlaku a návrhů možných hygienických opatření. Celý text včetně relevantních příloh s usneseními vlády naleznezte zde.

Zde je k dispozici přehledná grafika s harmonogramem uvolňování jednotlivých opatření.

 

Hodnocení horských středisek a návaznost na Český systém kvality služeb, sezóna 2018/19

Od sezóny 2016/17 je realizován projekt Hodnocení horských středisek ČR, který ve třech velikostních kategoriích areálů využívá hodnocení návštěvníků pomocí webového dotazníku. Informace o střediscích, která již obdržela certifikátys s hodnocením, o návaznosti na Český systém kvality služeb a o dalších podrobnostech se dočtete přímo v sekci ČSKS

 

Kampaň na podporu českých hor 2017/18

I pro letošní sezónu se nám podařilo ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravit kampaň na podporu návštěvnosti našich hor. AHS ČR financovala grafiku a agentura CzechTourism zajistila nákup mediální prostoru. Celá kampaň se bohužel zdržela, ale mediální podpora návštěvnosti českých hor proběhne v období zhruba od 10. 2. do 20. 3. 2018 a to ve výši okolo 2 mil. Kč.

 

Rajonizace destinačních společností

Agentura CzechTourism dostala od MMR za úkol vytvořit a projednat s dotčenými subjekty návrh na územní rozčlenění a na kategorizace organizací destinačního managementu. Pilotní fáze realizace tohoto projektu by měla nastat na začátku roku 2018. Základní charakteristiky a popis rajonizace a požadavky na fungování destinačního managementu jsou popsány v dokumentu zde

 

Pravidla k uzavírání pachtovních smluv s Lesy ČR, s.p.

Na internetových stránkách podniku Lesy České republiky, s.p. již byl zveřejněn dokument s pravidly pro provozovatele lyžařských areálů k uzavírání pachtovních smluv.

Po sérii jednání se nám podařilo prosadit zejména prodloužení délky pachtovních smluv z 5 na 8 let (po doložení vyjádření obce) a v případě výstavby, rekonstrukce, či modernizace lyžařských areálů na pozemcích Lesů ČR, může být smlouva o pachtu po předložení odpovídajících dokladů uzavřena až na dobu 15 let. Samozřejmě se nadále počítá s možností pravidelného prodlužování platnosti jednotlivých smluv.

Předmětný dokument naleznete: http://www.lesycr.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/Stranky/default.aspx.

Prosím seznamte se s tímto materiálem a ve vztahu k s.p. Lesy ČR postupujte podle dohodnutých pravidel.

 

Stanovisko AHS ČR k otázce přímého prodeje pozemků ve vlastnictví státu provozovatelům lyžařských areálů

AHS ČR se neztotožňuje s nedávno prezentovaným názorem Ministerstva financí ČR, že nejlepším způsobem prodeje státních pozemků lyžařským areálům je postup prostřednictvím veřejné dražby. Proč jsme jiného názoru, včetně odborných argumentů i návrhu řešení si můžete přečíst zde. V nejbližších dnech budeme o problému jednat na příslušných institucích.

 

Kampaň na podporu horských areálů v ČR - 2016

I v roce 2016 se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou CzechTourism navázat na loňské kampaně na podporu českých hor. V období listopad 2016 - leden 2017 budou realizovány dílčí projekty, které budou cíleny na podporu návštěvnosti horských oblastí v ČR. Jedná se například o tiskové vklady do periodik, online kampaň na webech a sociálních sítích, ale i outdoor, spoty v rádiích a regionálních televizích.

 

Informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCR)

MMR ČR v listopadu zveřejnilo podmínky pro čerpání dotací z programu NPPCR. Program je zaměřen  zejména na podporu rozvoje základní a doprovodné infrastruktury a nově na podporu marketingových aktivit destinačních společností. Přílohy a další formuláře můžete najít a stáhnout si na stránkách MMR ČR zde. Podrobnější informace včetně komentářů pro horská střediska lze najít v členské sekci.

 

Komise pro problematiku lyžařských areálů

V roce 2016 vznikla komise pro problematiku lyžařských areálů, která je složena ze zástupců AHS, ALDR, Lesy ČR, SPÚ, ÚZSVM, MF ČR a KRNAP. Úkolem komise bylo projednat sporné body v oblasti pronájmu pozemků od státních organizací provozovatelům lyžařských areálů - především v otázkách délky smluvních vztahů, způsobu zpracování znaleckých posudků a samotného stanovování výše cen za pronájmy a pachty. Výsledky práce komise lze najít ve členské sekci.

 

Elektronická evidence tržeb 

Jednotlivé fáze EET a zejména jejich napojení jsou stále aktuální téma. Již víme, že pro lanové dráhy a také lyžařské vleky platí zahájení EET až od 1. 3. 2018, ale v určitých případech mohou být na pokladnách inkasovány tržby, kterých by se mohla týkat již EET od 1. 3. 2017 – více informací v členské sekci. Aktuální a relevantní informace jsou k dispozici také na portálu http://www.etrzby.cz/  

 

Kampaň na podporu horských areálů v ČR - 2015

Ke konci roku 2015 byla uzavřena kampaň na podporu českých hor Česko – naše destinace, které byla realizována v partnerství CzechTourism a AHS ČR. Součástí tohoto projektu v hodnotě více než 35 mil. Kč, bylo pořádání konferencí, analýza návštěvnosti horských středisek v ČR, tvorba nového webového portálu www.ceskozemepribehu.cz a zejména samotná propagační kampaň. 

Tato kampaň tvořila alespoň částečnou protiváhu vůči zahraničním iniciativám propagujícím horská střediska zejména v alpských zemích. Proběhla v období září – prosinec 2015 a její součástí byly televizní a rozhlasové spoty, tištěná reklama, billboardy, propagace na webu, sociálních sítích, apod. Celkové shrnutí této části projektu včetně závěrečného monitoringu můžete najít v závěrečné zprávě CzechTourism a také v monitorovací závěrečné zprávě. K dispozici jsou i letní a zimní televizní spoty (včetně polské a dánské mutace), které můžete v případě zájmu využít pro svou potřebu. Můžete se podívat také na všech pět zimních vizuálů, nebo vizualizace propagace v metru. K nahlédnutí je i závěrečná tisková zpráva o projektu.

 

Mezinárodní výstava horské techniky Interlavex - Liptovský Mikuláš 6.-7.4.2016

V Liptov aréně (Aquapark Tatralandia) se uskutečnila 15. mezinárodní výstava, kterou pořádal slovenský Lavex. Jako partner zde vystupovala také AHS ČR. Akce se zúčastnilo okolo 30 vystavovatelů a velmi dobrá byla také návštěvnost výstavy. Potěšitelné je, že se neztratily ani české firmy a hojná byla i účast zástupců skiarálů z České republiky.

Zde můžete najít aktualizovanou pozvánku na akci a také přihlášku pro vystavovatele, přihlášku pro účastníky a objednávku ubytování na akci.

AHS ČR uzavřela s kolegy z LAVEX ze Slovenska dohodu ve věci spolupráce při pořádání výstav horských technologií spojených s odbornými semináři. Proto AHS ČR tuto akci plně podporuje. 

Pro informaci uvádíme, že původně plánovaný veletrh Intermountain, který se měl uskutečni v dubnu 2016 v Brně, se nekoná.

 

Elektronická evidence tržeb 

AHS ČR se průběžně zúčastňuje jednání, kde se upřesňují parametry zavádění elektronické evidence tržeb (EET), protože se povinnost evidence bude týkat i podnikatelů v horských střediscích. Ve členské sekci je k dispozci aktuální materiál MF ČR, který hovoří o právním i technologickém rámci postupného zavádění EET do praxe. 

 

Dotazníkové šetření v oblasti nájmů pozemků od státních organizací na kterých skiareály provozují svoji činnost

Od členských středisek AHS proběhl sběr podkladů pro tvorbu databáze pozemků, na kterých lyžařské areály provozují svoji činnost. Současně probíhají jednání na státních institucích ohledně podmínek pronájmu těchto pozemků.