Studie o vlivu technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí 

MŽP ČR zadalo prostřednictvím TA ČR studii, která zmapovala dopady technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí. Výzkum probíhal v letech 2018 až 2021 v KRNAP a jeho ochranném pásmu. Zpracovatelem projektu byla Přírodovědecká fakulta MU Brno.

Studie potvrdila v zásadě to, co AHS společně s nezávislými odborníky dlouhodobě deklaruje – že technické zasněžování nepředstavuje pro přírodní prostředí nadměrnou zátěž a jeho vliv je nadsazován. 

V návaznosti na studii byl vydán "Metodický pokyn MŽP pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické složky životního prostředí ve zvláště chráněných územích". Ten však obsahuje návrhy, které nejsou v souladu s výsledky samotné studie. AHS o této záležitosti s MŽP ČR aktivně jedná.

K dispozici je stručný výtah z prezentace závěrů studie

 

Studie o vlivu technického zasněžování na průtoky a vodní hospodářství 

MŽP ČR zadalo prostřednictvím TA ČR studii, která zmapovala dopady technického zasněžování na průtoky a vodní hospodářství. Výzkum probíhal v letech 2017 až 2020 v KRNAP a jeho ochranném pásmu. Zpracovatelem projektu byl Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV) Praha.

Studie opět potvrdila v zásadě to, co AHS společně s nezávislými odborníky dlouhodobě deklaruje – že technické zasněžování nepředstavuje pro přírodní prostředí nadměrnou zátěž a jeho vliv je nadsazován. 

V návaznosti na studii byla vydána "Metodika řešení odběrů vody pro technické zasněžování", která však obsahuje návrhy, které nejsou v souladu s výsledky samotné studie. AHS o této záležitosti s VÚV Praha aktivně jedná.

K dispozici jsou publikované výsledky studie - zde a připravili jsme také stručný souhrn závěrů o dopadech technického zasněžování na toky v Krkonoších, který najdete zde.

 

Výsledky studie CzechTourismu o vztahu rezidentů k cestovnímu ruchu

Zajímavá studie, kterou agentura CzechTourism publikovala koncem května 2023, ukazuje vztah rezidentů i běžné populace ke vnímání cestovního ruchu. 

Ukazuje se, že častý „argument“ o negativním vnímání cestovního ruchu rezidenty a overturismus nemá oporu v číslech. Studie například ukazuje, že v turistických oblastech cítí napětí z cestovního ruchu jen 9% lidí a nepřátelství jen 1%... Některé další závěry najdete v tomto shrnutí, celá studie je v Prezantace_1 a Prezentace_2.

 

Světová studie návštěvnosti lyžařských středisek od Laurent Vanat

Privilegovanou kopii letošní International Report on Snow & Mountain Tourism 2023 pro členy AHS naleznete ve členské sekci.

Pan Laurent Vanat ze Švýcarska vydává každý rok souhrnnou zprávu s názvem International Report on Snow & Mountain Tourism. Při získávání údajů za Českou republiku již několikátý rok spolupracuje s naší AHS ČR a my naopak dostáváme některá zdrojová data a výpočty speciálně pro naše hory. Zde jsou k dispozici jeho sborníky za poslední tři roky: Report 2021Report 2020 a Report za rok 2019. Členům AHS je k dispozici i studie 2022.

 

Srovnávací studie o podmínkách podnikání v horských střediscích v ČR a v zahraničí

V roce 2017 zadala AHS ČR společnosti KPMG Česká republika analýzu, která by definovala a kvantifikovala rozdíly v podmínkách fungování horských středisek u nás a v zahraničí - zejména ve srovnání s Rakouskem, Itálií a Slovinskem. Základními oblastmi pro srovnání jsou rozdíly ve struktuře a výši výnosů a nákladů, položky kofinancované státem, podmínky pronájmů pozemků, význam zaměstnanosti v oboru, podpora školního lyžování, legislativní rámec podnikání, apod. Cílem je analyzovat taková témata, která nám argumentačně pomohou při vyjednávání se státem, kraji, Agenturou CzT a dalšími institucemi. Analýza bude k dispozici ve druhé polovině roku 2017. Zde se můžete podívat na základní informace o analýze.

Prosíme členy AHS ČR, ale i ostatní oslovené lyžařské areály, aby společnosti KPMG poskytli požadované údaje a zúčastnili se šetření tím, že v uvedeném odkaze vyplníte jejich dotazník. Děkujeme.

Velmi stručný výtah z analýzy, který popisuje přínosy horských středisek pro veřejné rozpočty naleznete zde.

 

Výzkum "Zimní dovolená 2016"

Analýzu zadala Agentura CzechTourism a zpracovala společnost GfK v prosinci 2016. Pomocí dotazníků a pohovorů jsou prezentovány získané informace od respondentů o plánované zimní dovolené v období prosinec 2016 - březen 2017. Některé pasáže, například srovnávající preference při výběru zimní dovolené v ČR a v zahraničí, jsou velmi zajímavé. Studie je k dipozici zde.

 

Studie o návštěvnosti horských středisek v ČR

Součástí projektu na podporu českých hor "Česko - naše destinace" je i realizace průzkumu, který pomůže při vytváření a cílení marketingových kampaní na podporu turismu v horských střediscích v České republice. Studii zadala Agentura CzechTourism ve spolupráci s AHS ČR.

Cílem analýzy je získat kvantitativní a kvalitativní informace o návštěvnosti horských středisek a o faktorech, které ovlivňují (pozitivně i negativně) poptávku po českých horských střediscích v letní i v zimní sezóně.

Dne 15.1.2016 jsme obdrželi finální verzi studie návštěvnosti. Postupně budeme jednotlivé části publikovat a uvolňovat odborné veřejnosti.

Další informací o projektu naleznete níže:

Studii realizuje konsorcium společností KPMG Česká republika, s.r.o. a T-Mobile Czech Republic, a.s. Výzkum se skládá ze tří základních částí: 1/ Monitoring návštěvnosti (prostřednictvím signálních dat mobilních operátorů), 2/ zjišťování profilu návštěvníků (osobním dotazováním) a 3/ šetření na panelu respondentů (on-line dotazníky). Spolu s dalšími daty z veřejných i soukromých zdrojů (např. údaji od jednotlivých provozovatelů lyžařských areálů) budou jednotlivé části interpretovány tak, aby daly co nejpřesnější obraz o návštěvnosti horských středisek v ČR a o faktorech, které je ovlivňují. Schematické znázornění celého záměru studie a jeho jednotlivých etap můžete najít v tomto grafu.

Jednotlivé části studie jsou rozplánovány na období od 20.12.2014 do 30.9.2015, takže zahrnou výsledky nejen zimní sezóny 2014/15, ale i mezisezóny a letní sezóny 2015. 

 

Studie KPMG "Přínosy horských středisek" 

Na konci dubna 2014 nám předala poradenská společnost KPMG Česká republika zpracovanou studii s názvem "Horská střediska v ČR, identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty".  Analýza obsahuje rozsáhlou hlavní zprávu (175 stran), shrnující prezentaci a tzv. argumentační kartu, která na jednom listě ukazuje na základní výstupy ze studie. Tento analytický materiál od renomované poradenské společnosti je pro nás velmi významný jako objektivní a racionální podklad pro jednání s protistranami v mnoha oblastech činnosti AHS.

Členové AHS obdrželi plné znění studie. Protože se jedná o materiál velmi obsáhlý a také nákladný, budeme jednotlivé části studie uvolňovat postupně. Pro ilustraci je možno podívat se na obsah studie a argumentační kartu naleznete zde.

Dělení horských středisek v ČR dle metodiky KPMG najdete zde.

 

Spolupráce s Institutem turismu agentury Czech Tourism

AHS ČR se na několika jednáních s představiteli Institutu turismu agentury Czech Tourism shodli na užitečnosti vzájemné spolupráce při vytváření analytických podkladů z oblasti horského turismu. Studií a objektivních podkladů je v této oblasti stále velký nedostatek a obě organizace mají možnosti, jak tento stav postupně napravit.